Algemene leveringsvoorwaarden
 
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SOLAR4U B.V.
 
1. Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Solar4u: Solar4u B.V., statutair gevestigd te Haarlem;
Afnemer: De wederpartij van Solar4u bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
Levering: Het leveren van Goederen conform artikel 4.1;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Solar4u en Afnemer, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
Goederen : Alle materialen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
Factuurdatum: De op de factuur vermelde datum;
Schade: Uitsluitend door Afnemer geleden directe schade. Indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsschade en andere gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 
2. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Solar4u en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
2. Door aanvaarding van een door Solar4u gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk door Solar4u van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Solar4u deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
 
3. Aanbod en aanvaarding
1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Solar4u gedaan zijn vrijblijvend en voorwaardelijk aan beschikbaarheid voorraad Goederen.
2. Aanbiedingen en toezeggingen van door Solar4u ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn eerst verbindend, indien en nadat zij door Solar4u schriftelijk zijn bevestigd.
3. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Solar4u een bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Solar4u begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Solar4u voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
 
4. Levering, risico-overgang en keuring
1. De levering van Goederen geschiedt op het door Afnemer opgegeven adres, waarbij Solar4u streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nadat Solar4u de Overeenkomst is aangegaan.
Bij bestellingen van consumenten worden de Goederen uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen 30 dagen na de bestelling onmogelijk is, stelt Solar4u de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling het door hem reeds aan Solar4u ten behoeve van de overeenkomst betaalde terug te vorderen. Ingeval de consument van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, zal Solar4u het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terugbetalen.
Bezorging door Solar4u is mogelijk in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen. De te bezorgen zaken worden zo dicht mogelijk bij het bezorgadres, op de verharde weg, naast de auto gelost. Assistentie bij verder transport is voor risico van de Afnemer.
2. Solar4u heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is.
3. Afnemer dient bij ontvangst van de Goederen te onderzoeken of de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij Solar4u daarvan niet binnen 3 werkdagen na ontvangst, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
4. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer.
5. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Solar4u.
6. Indien de datum van overeengekomen Levering op verzoek van Afnemer wordt uitgesteld, gaat het risico voor de Goederen desondanks per oorspronkelijk overeengekomen datum op Afnemer over. Solar4u is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren op de wijze als weergegeven in artikel 6 en de kosten van opslag en verzekering en financiering aan de Afnemer door te belasten.
 
5. Leveringstermijnen
1. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Solar4u eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld.
 
6. Prijzen, betaling en verrekening
1. De aan Afnemer geleverde Goederen worden berekend tegen de prijzen van Solar4u geldend op de dag van getekende orderbevestiging. Alle prijzen zijn exclusief verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
2. Indien zich, na het totstandkomen van de Overeenkomst maar voor de datum van Levering, prijswijzigingen ten laste van Solar4u voordoen, is Solar4u gerechtigd de eventuele meerkosten bij Afnemer in rekening te brengen.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling aan Solar4u binnen 14 dagen na Factuurdatum te geschieden op een door Solar4u aan te geven bankrekening
4. De betaling geschiedt effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Solar4u is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Solar4u of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
5. Vindt betaling niet plaats binnen de in artikel 6.3 vermelde betalingstermijn, dan komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Solar4u van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) procentpunten.
6. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Solar4u terstond genoegzame en in de door Solar4u gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Solar4u gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien Afnemer niet binnen 5 dagen na sommatie gevolg heeft gegeven aan het verzoek van Solar4u tot het stellen van zekerheid, worden alle verplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar.
7. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen minimaal EUR 500,- en indien van toepassing te vermeerderen met BTW.
8. Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen 8 dagen na Factuurdatum. Na afloop van die datum wordt afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
9. Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
 
7. Eigendomsvoorbehoud
1. Solar4u behoudt zich de eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
a. de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Solar4u geleverde of te leveren Goederen; én
b. alle vorderingen van Solar4u op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.
3. Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in artikel 6 of 7 bedoeld of indien Solar4u naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Solar4u gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Solar4u reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
4. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
5. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Solar4u te bewaren.
 
8. Garantie
1. De garantie van Solar4u op alle door haar te leveren Goederen beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de Goederen heeft gekregen. De tekst van deze garanties is beschikbaar op de website van Solar4u (www.solar4u.nl). Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Afnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Afnemer deze binnen 1 week na constatering schriftelijk melden aan Solar4u.
2. Indien een gebrek aan de Goederen onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal Solar4u, naar haar keuze, de Goederen binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.
3. Afnemer kan slechts vervanging van de Goederen of ontbinding van de Overeenkomst vorderen indien is komen vast te staan dat Solar4u het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of - de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
4. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) Goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
5. Iedere aangebrachte wijziging aan de Goederen die niet door Solar4u tevoren schriftelijk is goedgekeurd leidt tot verval van de garantie.
6. De garanties vervallen indien onderhoud of installatie van de Goederen is uitgevoerd door een niet door Solar4u goedgekeurde installateur.
 
9. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
1. Voor gebreken aan de Goederen gelden de garantiebepalingen als omschreven in artikel 8 van deze Voorwaarden.
2. Voor alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid geldt dat Solar4u slechts aansprakelijk is voor Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Solar4u niet aansprakelijk. Afnemer vrijwaart Solar4u terzake van claims en/of of aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van de Goederen.
3. Solar4u is niet aansprakelijk voor Schade, welke ontstaat in verband met door Solar4u (of door Solar4u ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen. Resultaten worden door haar niet gegarandeerd.
4. In geen geval is Solar4u gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de Schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Niettegenstaande het voorgaande en in alle (overige) gevallen zal de totale vergoeding voor directe schade per schadetoebrengende gebeurtenis nimmer meer bedragen dan een bedrag gelijk aan eenmaal het bedrag van de opdracht althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en verminderd met de door Solar4u gemaakte kosten voor de inschakeling van derden en de uitvoering van de overeenkomst, dit alles zoals volgens de administratie van Solar4u is vastgelegd, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis heeft te gelden.
Deze beperking van de aansprakelijkheid van Solar4u is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van Solar4u werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
Koper vrijwaart Solar4u voor alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Solar4u geleverde producten en/of materialen.
5. Solar4u bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Solar4u ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Solar4u.
6. Solar4u is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Solar4u, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Solar4u kan worden verlangd, zoals onder andere oorlogsomstandigheden, onlusten, staking of uitsluiting, brand, watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, ijs of weersomstandigheden, ongevallen verband houdende met kernenergie, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van (al dan niet toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van door Solar4u ingeschakelde derden, waaronder begrepen toeleveranciers, gebreken aan of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen, besmetting of besmettingsgevaar of bedrijfsstoringen.
7. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 2 maanden heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
 
10. Ontbinding
1. Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Solar4u te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Solar4u op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
 
11. Conversie en uitleg
1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
3. Indien Solar4u op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Solar4u afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
 
12. Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Solar4u het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Solar4u.
 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Solar4u en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen Solar4u en Afnemer, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

De winkelwagen is leeg.